رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

داخلی

پرسش‌های متن مشورتی IESBA

۱ )     با نگرش به بند ۵ :

آیا شما با این پیش‌فرض  موافقید که یک عامل اساسی مؤثر بر اعتماد عمومی بر حرفه (حسابداری) امکان اتکا بر اطلاعاتی است که حسابدار حرفه‌ای با آن پیوند خورده است؟

۲ )    با نگرش به بند ۱۰ :

آیا شما با انتظارات عموم مردم از رفتار حسابدار حرفه‌ای موافقید؟ آیا نکته‌هایی هست که باید از این فهرست حذف یا به آن افروده شود؟

۳ )   با نگرش به بندهای ۱۳ و ۱۴:

آیا شما با این موافقید که ترکیب مناسب رفتار مورد انتظار از حسابدار حرفه‌ای عبارت است از (الف) انجام دادن فعالیت‌های حرفه‌ای با ذهنی پرسشگر و بدون جانبداری و (ب) بهره‌گیری از آن ذهن همراه با مهارت حرفه‌ای مرتبط به هنگام ارزیابی اطلاعاتی که با آن پیوند می‌خورند؟ اگر موافق نیستید، چرا؟

۴ )    با نگرش به بند ۱۶:

آیا شما بر این باورید که اصول بنیادی موجود در آیین رفتار حرفه‌ای و رهنمودهای مربوط به آنها برای پشتیبانی از رفتار مربوط به اِعمال ”تردید حرفه‌ای“ مناسب، کافی است؟

۵ )    با نگرش به بند ۱۸:

آیا شما بر این باورید که تردید حرفه‌ای به شرح تعریف در استانداردهای بین‌المللی حسابرسی، اصطلاحی مناسب برای استفاده (در همه خدمات حسابداران حرفه‌ای) است؟

۶ )    با نگرش به بند ۱۹:

الف)   آیا شما از بدیل دیگری چون ”تفکر تحلیل‌گرانه“،  ”تحلیل‌های نقادانه“ یا ”ذهن پرسشگر“  به‌جای تردید حرفه‌ای پشتیبانی می‌کنید؟

ب )   اگر پشتیبانی نمی‌کنید، چه اصطلاح دیگری را پیشنهاد می‌نمایید که بر ذهن (ذهنیت) و رفتار مورد انتظار از همه حسابداران حرفه‌ای تمرکز داشته باشد؟

۷ )    با نگرش به بند ۲۱:

آیا IESBA باید رهنمودهای بیشتری را، اعم از درون آیین رفتار حرفه‌ای و غیره، برای تأکید بر اهمیت اِعمال رفتار و مهارت‌های حرفه‌ای توصیف شده، تدوین کند؟ در صورت پاسخ آری، رهنمود (رهنمودهایی) عملی که به‌نظر شما برای بهبود درک از این ویژگی‌های رفتاری و مهارت‌های حرفه‌ای، درست‌ترین است را پیشنهاد کنید.

۹ )    با نگرش به بندهای ۱۸ تا ۲۰:

به‌نظر شما، گزینش یکی از بدیل‌های مندرج در بندهای ۱۸ تا ۲۱ چه آثاری بر استانداردهای بین‌المللی وضع شده توسط IAASB  خواهد داشت؟

۱۰)    با نگرش به بند ۲۲:

آیا آیین رفتار حرفه‌ای باید حاوی رهنمودهای عملی و غیره برای بالا بردن آگاهی نسبت به جانبداری‌ها، فشارها و دیگر موانع سر راه انجام فعالیت‌های حرفه‌ای با ذهنی پرسشگر و بدون جانبداری و اِعمال تردید حرفه‌ای مناسب در راستای شرایط موجود باشد؟ در صورت پاسخ آری، رهنمود (رهنمودهای) عملی را که به‌نظر شما برای بالا بردن درک حسابداران حرفه‌ای از چگونگی اثرگذاری جانبداری، فشار و دیگر موانع بر کار آنان، پیشنهاد کنید.